Střední odborné učiliště Slaný je školou s více než 100letou tradicí ve výchově a vzdělávání. V současné podobě  škola vznikla sloučením Integrované střední školy a Středního odborného učiliště strojírenského Slaný v roce 2004.

Zřizovatelem je od roku 2001 Středočeský kraj. Studium na této škole je bezplatné a uskutečňuje se v tříletých učebních oborech denní formy, které jsou všechny zakončeny výučním listem. Po ukončení studia kteréhokoliv oboru můžou žáci pokračovat v nástavbovém studiu na jiné škole podle zaměření.

Studium je rozděleno na teoretickou výuku a odborný výcvik, které se po týdnu střídají. Pro potřeby teoretického vyučování jsou k dispozici učebny plně vybavené informačními technologiemi ve dvou budovách na Hlaváčkově náměstí čp. 673. Pro výuku byly vytvořeny digitální učební materiály, které jsou žákům kdykoli k dispozici, takže není nutnost nakupování učebnic.

V odborném výcviku jsou využívány dílny pro automechaniky, instalatéry, truhláře a zámečníky v Otrubech u Slaného, kam žáky dováží smluvní autobus.  Žáci potravinářských oborů mají cvičné provozovny v budově školy na Hlaváčkově náměstí. Ve školních dílnách získávají žáci dovednosti v prvním ročníku.

Vymezení předmětu činnosti:

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je
příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Výchova a vzdělávání žáků ve
studijních a učebních oborech.