Přijímací řízení

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení naleznete na úřední desce.

2. kolo přijímacího řízení

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a prováděcích předpisů, vyhlášky 422/2023 Sb., Nařízení vlády 211/2010 ve znění pozdějších předpisů, Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 – přijímací řízení pro uchazeče s dočasnou ochranou ve školním roce 2023/2024, zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace, zastoupená Mgr. Monikou Kašparovou, ředitelkou, vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Informace o podání přihlášek

Přijímací řízení probíhá elektronicky prostřednictvím systému DIPSY (www.dipsy.cz)

Přihlášku ke studiu podává uchazeč v termínu od 21. do 24. května 2024, na výběr jsou tři varianty:

 • elektronicky prostřednictvím DIPSY (s ověřenou elektronickou identitou NIA – např. přes Bankovní identitu, Mobilní klíč eGovermentu nebo další způsoby dle NIA). Informace k ověření identity najdete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz, tento způsob je nejvýhodnější.
 • podáním výpisu získaného z DIPSY (bez prokázání totožnosti pro elektronickou identifikaci) 
 • na stanoveném tiskopisu s přílohami (tiskopisy naleznete na stránkách naší školy)

S vyplněním přihlášky Vám v případě zájmu pomůžeme.

Přihlášku lze podat nejvýše do 3 oborů vzdělání bez talentové zkoušky a 2 oborů s talentovou zkouškou.

Pořadí oborů na přihlášce je závazné, vyjadřuje přednostní volbu uchazeče, nahrazuje zápisový lístek používaný v minulých letech.

Na všech přihláškách musí být stejné pořadí škol.

V souladu s vyhláškou 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři škola vyhlašuje pro jednotlivé obory:

 • počet přijímaných uchazečů do oboru středního vzdělávání
 • kritéria přijímání do oboru středního vzdělání a způsob hodnocení jejich splnění
 • způsob a náhradní způsob hodnocení uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona, 
 • informaci, zda stanovila školní přijímací zkoušku
 • informaci o podmínkách zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Informace pro cizince: Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Počet přijímaných uchazečů pro 2. kolo

UČEBNÍ OBORY – Tříleté s výučním listem, denní forma vzdělávání

Kód oboruObory vzdělání SŠ učební tříleté s výučním listemPlánovaný počet přijímaných ve 2.kole
65-51-H/01Kuchař – číšník8
66-51-H/01Prodavač7
36-52-H/01Instalatér9
33-56-H/01Truhlář11
23-51-H/01Strojní mechanik6
65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby8
23-51-E/01Strojírenské práce6

Podmínky pro přijetí

K přihlášce do oborů Kuchař číšník, Prodavač, Instalatér, Truhlář, Strojní mechanik, Stravovací a ubytovací služby, Strojírenské práce je nutno doložit kopie dokumentů:

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor dle NV 211/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • Uchazeči – cizinci k vysvědčení ze zahraniční školy doloží i jeho překlad do českého jazyka (překlad nemusí být úřední).
 • Součástí přihlášky podané zákonným zástupcem nebo třetí osobou je čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.
 • Kopie požadovaných dokumentů (viz kritéria). Ředitelka školy může účastníka řízení vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost nepovažuje za prokázanou.

Uchazeč – cizinec, který neukončil ZŠ v ČR, prokáže předpoklad vzdělávat se v českém jazyce vykonáním pohovoru v českém jazyce.

Hodnotí se:

 • základní komunikační dovednosti při každodenních situacích (5 bodů)
 • porozumění krátkému textu (5 bodů)
 • vyprávění o zvoleném oboru, zájmech (5 bodů).

 Žák splní podmínku pro přijetí získáním minimálně 7 bodů.

Kritéria pro přijetí do tříletých učebních oborů Kuchař – číšník, Prodavač, Instalatér, Truhlář, Strojní mechanik, Stravovací a ubytovací služby, Strojírenské práce

 1. Studium všech oborů je vhodné pro chlapce i dívky
 2. Prokázání zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru
 3. Výsledky vysvědčení za
  • 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku uchazeče, který úspěšně ukončuje ZŠ, nebo ZŠ v dřívějším období úspěšně ukončil,
  • za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku pro uchazeče, který ukončuje v tomto roce povinnou školní docházku,
  • z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku,
  • nebo z odpovídajících ročníků zahraniční základní školy
 4. Známky ze 3 profilových předmětů (předmět 1, 2, 3 – viz níže) Profilové předměty za 2 hodnocená pololetí dle předchozího bodu pro obory:
  • Kuchař – číšník, Prodavač, Instalatér, Truhlář, Strojní mechanik: 1) český jazyk 2) matematika 3) anglický jazyk (případně jiný, pokud není anglický vyučován).
  • Stravovací a ubytovací služby, Strojírenské práce: 1) český jazyk 2) matematika 3) pracovní vyučování (případně obdobný).
 5. Kopie osvědčení a dalších dokladů, které prokazují zájem uchazeče o zvolený obor. Zejména účast v okresních, krajských, regionálních soutěžích a olympiádách, doložená diplomy a oceněními; dokumenty o docházce do zájmových kroužků blízkých zvolenému oboru.
 6. Uchazečům, kteří nemají všechny potřebné přílohy přihlášky dle kritérií k dispozici se stanovuje lhůta pro jejich doložení, a to nejpozději do 12. června 2024. Pokud tak neučiní, přílohy se budou považovat za nedoložené a přijímací řízení se zastaví.
 7. Uchazečům s odloženou klasifikací v prvním pololetí školního roku 2023/2024 se stanovuje lhůta pro možné doložení odložené klasifikace do 12. června 2024. Pokud tak neučiní, budou se nehodnocené předměty považovat za „neprospěl“.

Přijímací zkouška

 • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se do učebních oborů nekoná.
 • Školní přijímací zkouška se pro tříleté učební obory s výučním listem nekoná.

Hodnocení kritérií pro přijetí do tříletých učebních oborů Kuchař – číšník, Prodavač, Instalatér, Truhlář, Strojní mechanik, Stravovací a ubytovací služby, Strojírenské práce

Ad 3) Výsledky vysvědčení za hodnocení prospěchu ze ZŠ – 2 pololetí

(2 * 22 bodů), tj. max. celkem 44 bodů, tj.  (66,7 %)

      Přesný přehled počtu bodů za průměrný prospěch v daném pololetí:

Průměr do (včetně)1,51,61,71,81,922,12,22,32,42,5
Body2221201918171615141312
  
Průměr do  (včetně)2,62,72,82,933,13,23,33,43,53,6
Body1110987454321

Ad 4) Prospěch v profilových předmětech 1, 2, 3 – v případě klasifikace na vysvědčení známkou „1“, „2“ nebo „3“ získává uchazeč za každý ze tří sledovaných předmětů 2 body za obě hodnocená pololetí, v případě klasifikace známkou „4“ získá uchazeč 1 bod za každé hodnocené pololetí. Při klasifikaci z profilových předmětů známkou 5 získá 0 bodů. (max. bodů = 12, tj. 18,2 %).

Ad 5) Doložené diplomy a ocenění ze soutěží, olympiád – 5 bodů za účast v krajské a vyšší soutěži, 4 body za účast v okresním kole soutěží, 2 body za umístění do 8. místa ve školních kolech soutěží. Přiděluje se pouze jedenkrát za nejvyšší soutěž. Za prokázaný dosavadní zájem o obor 5 bodů (max. 10 bodů, tj. 15,2 %).

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných bodů. 

Maximální počet dosažitelných bodů = 66 Minimální počet bodů pro přijetí není stanoven.

Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek:

 1. celkový průměr v posledním hodnoceném pololetí
 2. celkový průměr v předposledním hodnoceném pololetí
 3. body za profilové předměty
 4. preference daného oboru vzdělávání v přihlášce ke studiu

Ředitelka školy může nejpozději v den stanovení pořadí rozhodnout přijmout vyšší počet uchazečů než uvedený v přijímacích kritériích – v takovém případě ve stejné lhůtě předá do informačního systému nový počet přijímaných uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitelka školy dne 21. 6. 2024 pod registračním číslem v informačním systému pro přijímací řízení, na www.souslany.cz a na vývěsce ve vestibulu školy: Hlaváčkovo nám. 673/14, 274 01 Slaný.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v oboru nebude uchazečům v souladu s platnou legislativou rozesíláno v písemné podobě.

V případě, že uchazeč nechce nastoupit na školu/obor, kam byl přijatý v 1. kole přijímacího řízení, musí se nejdříve na té škole svého místa vzdát, a až poté je oprávněn podat přihlášku ke vzdělávání v dalším kole přijímacího řízení. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají uchazeči možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlížet do spisu bude možné ve dnech 18. – 20. 6. 2024 od 8:00 do 12:00.

Ke všem našim oborům je třeba doložit potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti, ke stažení níže.

Žádáme uchazeče, aby se ujistili, že na lékařském posudku je v závěru uvedeno slovo ZPŮSOBILÝ/Á nebo NEZPŮSOBILÝ/Á.

Další informace k podávání přihlášek naleznete na internetových stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html.

Informační video k podání přihlášky plně elektronickým způsobem:

Ke stažení:

Pokud to bude třeba, s vyplněním přihlášky Vám pomůžeme.

Další informace k dispozici u Bc. Brahy na tel. +420 601 590 434 (7-14h).