Informace ze dne 28.4.2020:

 • U oborů středního vzdělávání s výučním listem, se nemusí s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky (tedy čekat na obnovení osobní přítomnosti žáků ve středních školách) a lze jej učinit s předstihem.
 • Od 27. dubna 2020 jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy www.souslany.cz a na vstupních dveřích do budovy školy.
 • Nemění se ředitelkou  školy dříve stanovená kritéria přijímacího řízení ani předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání (podmínky, které byly stanoveny v kritériích přijímacího řízení pro rok 2020/2021).
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí není přípustné. Ředitelka školy bude využívat možnosti nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, aby bylo případně možné přijmout na uvolněná místa uchazeče pod čarou.
 • Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a poté přičte 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku.
 • Pokud uchazeč zápisový lístek v tomto termínu neodevzdá, může být na takto uvolněné místo přijat další zájemce dle pořadí.
 • Zápisový lístek lze tento rok uplatnit opakovaně, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí.
 • Další kola přijímacího řízení se budou konat tak jako v minulých letech. Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

Odevzdávání zápisového lístku:

Chceme Vás tímto informovat o dalším možném postupu. Podmínkou k nástupu k nám do školy je odevzdání zápisového lístku, který vydává základní škola žáka.

Může nastat několik situací a my Vám předkládáme návod na další možný postup:

 1. Pokud máte zájem nastoupit ke studiu k nám do školy a máte zápisový lístek již doma, stačí vyplnit první část ( 6 řádků), podepsat a možno ho odevzdat poštou na adresu naší školy nebo ho  doručit osobně v době od 7 – 12 hodin.
 2. Pokud máte zájem nastoupit ke studiu k nám do školy a nemáte zápisový lístek, lze  si ho vyzvednout na své základní škole, vyplnit první část (6 řádků v prvním „obdélníku“), podepsat a možno ho odevzdat poštou na adresu naší školy nebo ho doručit osobně v době od 7 – 12 hodin.
 3. Pokud máte zájem nastoupit ke studiu k nám do školy a nemáte zápisový lístek a nelze ho vyzvednout na základní škole, zavolejte nám a domluvíme společně další postup.
 4. Pokud nemáte zájem  nastoupit k nám do školy, informujte nás prosím na tel. 312 522 286 nebo 601 590 434, 725 243 104, abychom mohli místo nabídnout dalšímu zájemci.
 5. Pokud jste již odevzdali zápisový lístek na jiné střední škole, ale chcete nastoupit k nám, lze vzít zpět* již odevzdaný lístek a doručit ho k nám do školy viz výše.
  * dle ustanovení § 19 zákona č. 135/2020 Sb.

Máte-li dotaz, volejte na tel. 312 522 286 – ústředna

                                                  601 590 434 – studijní oddělení Bc. Braha

                                                  725 243 104 – studijní oddělení Bc. Šlégrová

                                                   Nebo pište na e-mail skola@souslany.cz

Sledujte naše internetové stránky www.souslany.cz , kde budou vyhlášeny přesné termíny, které v tuto chvíli nejsou známy, čekáme na jejich vyhlášení MŠMT.

Zápisové lístky však můžete odevzdávat již odteď.

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vyhlašujeme přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 do učebních oborů:

23-51-H/01 – Strojní mechanik
23-68-H/01 – Mechanik opravář motorových vozidel
29-54-H/01 – Cukrář
33-56-H/01 – Truhlář
36-52-H/01 – Instalatér
65-51-H/01 – Kuchař – číšník
66-51-H/01 – Prodavač
23-51-E/01 – Strojírenské práce
65-51-E/01 – Stravovací a ubytovací služby

Informace a přihlášky ke studiu jsou k dispozici na:
studijním oddělení – Bc. Petr Braha – tel. 601 590 434
na sekretariátu školy – Bc. Hana Šlégrová – tel. 312 522 286

Přihlášky je možné odevzdávat průběžně nejpozději do 1. března 2020.

Uchazeči, kteří jsou ve školním roce 2019/2020 na základní škole obdrží přihlášku na základní škole, kterou navštěvují, v ostatních případech je možné ji stáhnout zde:

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Všeobecná ustanovení
Přijímací řízení v Středním odborném učilišti Slaný se řídí § 59 a § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č.353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

Předpokládané počty přijímaných žáků do učebních oborů:

Název oborukód oborupočet žáků
Kuchař-číšník, kuchař65-51-H/0130
Cukrář29-54-H/0115
Prodavač66-51-H/0115
Truhlář33-56-H/0115
Strojní mechanik (Zámečník)23-51-H/0115
Instalatér36-52-H/0115
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)23-68-H/0115
Stravovací a ubytovací služby65-51-E/0115
Strojírenské práce23-51-E/0115

Přijímací zkouška se nekoná!

Informace a přihlášky ke studiu jsou k dispozici na:

 • studijním oddělení – Bc. Petr Braha – tel. 601 590 434
 • na sekretariátu školy – Bc. Hana Šlégrová – tel. 312 522 286
 • na internetových stránkách

Přihlášky bylo možné odevzdat do 2. března 2020.

V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:

 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. 4. 2020
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí, ve stanovené lhůtě (viz odevzdávání zápisového lístku – informace ze dne 28.4.2020)
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou.

Kritéria přijetí:

 1. Žák musí mít ukončenou povinnou školní docházku v odpovídajícím typu ZŠ.
 2. Žáci budou přijímáni podle průměrného prospěchu posledního hodnoceného pololetí.
 3. Žák může být přijat do zvoleného oboru pouze tehdy, bude-li dostatečný počet uchazečů umožňujících třídu naplnit a otevřít.
 4. Podmínkou přijetí žáka je kladné vyjádření lékaře o schopnosti ke studiu zvoleného oboru bez zdravotního omezení. Vyjádření lékaře musí splňovat kritéria stanovená v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 224/2007 Sb.
 5. U oborů kategorie H je podmínkou úspěšné ukončení alespoň 8. ročníku základní školy. Případné výjimky posoudí škola.
 6. Do oborů 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby a 23-51-E/01 Strojírenské práce jsou přijímáni zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (s doporučením školského poradenského zařízení), ale jsou i pro ostatní žáky.
 7. Škola nemá podmínky pro vzdělávání dívek ve strojírenských oborech – mechanik opravář motorových vozidel, strojní mechanik, instalatér, truhlář a strojírenské práce.
 8. Škola má právo pozvat uchazeče k přijímacímu pohovoru k prokázání jeho vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Termín pohovoru bude oznámen písemně.

Postup při přijímání žáků

 1. Žák dostane na ZŠ 2 přihlášky ke studiu na střední škole a 1 zápisový lístek. Vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky zašle na vybrané střední školy do 2. 3. 2020. Obě přihlášky lze poslat na tutéž školu na různé obory.
 2. Žák, který se hlásí odjinud než ze ZŠ, si může přihlášku stáhnout z www.souslany.cz a zápisový lístek si vyžádá na Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru školství. K přihlášce pak musí dodat kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ.
 3. Koncem března budou rozeslány dopisy o zahájení správního řízení, kde bude oznámeno registrační číslo, pod kterým bude sdělen na veřejně přístupném místě ve škole a webových stránkách výsledek přijímacího řízení.
 4. Přijímací řízení proběhne dne 22. 4. 2020 a výsledky budou zveřejněny na veřejně přístupném místě v budově školy a webových stránkách nejpozději do 30. 4. 2020 pod registračním číslem, které bylo přiděleno v dopise o zahájení správního řízení.
 5. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.
 6. V posledním týdnu března si mohou zákonní zástupci zavolat na tel. 312 312 818 a zjistit průběžný předběžný výsledek přijímacího řízení.
 7. Od 23. 4. 2020 se budou rozhodnutí vydávat na studijním oddělení proti podpisu plnoletého žáka nebo zákonného zástupce.
 8. V případě, že je uchazeč přijat ke studiu a chce na zvolenou školu nastoupit, je jeho povinností ve stanovené lhůtě zaslat škole zápisový lístek. Tím škole potvrdí zájem studovat zvolený obor na té škole.
 9. Další kola přijímacího řízení se budou konat za předpokladu volných míst na nabízené obory vzdělání. Termíny budou vyvěšeny na webových stránkách školy.
 10. V případě dotazů volejte na tel. 312 522 286 p. Bc. Šlégrovou.
 11. Škola nabízí pomoc při vyplnění přihlášky a související administrativě. Termín návštěvy počínaje 1. 2. 2020 si lze dojednat telefonicky na uvedených číslech nebo navštívit školu osobně během pracovní doby.