Školní poradenské pracoviště

Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace, Hlaváčkovo náměstí 673, zřizuje dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 197/2016 Sb.) školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). ŠPP poskytuje přímo ve škole bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, pedagogy školy, ze zákonnými zástupci žáků, s dalšími odborníky a pracovišti např. PPP, SPC, SVP.

Škola pro žáky organizuje preventivní programy, které podléhají standardům odborné způsobilosti a jsou v souladu s příslušnými pokyny MŠMT k prevenci rizikového chování. U všech aktivit je vždy přítomen pedagogický pracovník školy.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Monika Kašparová

výchovná a kariérová poradkyně

Kdo jsem a co dělám?

Mgr. Pavla Vejražková

výchovná poradkyně

Kdo jsem a co dělám?

Mgr. Jan Zmátlík

metodik prevence

Kdo jsem a co dělám?

Mgr. Lucie Brejšová

školní psycholožka

Kdo jsem a co dělám?