Školní řád

1 Práva a povinnosti žáků

1.1 Práva žáků

 1. Žáci mají právo na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Žáci mají právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 3. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost; své připomínky mohou vznést prostřednictvím svých zákonných zástupců (v případě nezletilosti) či sami (v případě zletilosti) přímo řediteli školy.
 4. Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 5. Žáci mají právo na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.
 6. Žáci mají právo na pomoc vyučujícího při neporozumění učiva nebo dlouhodobé nemoci, mohou využívat konzultací.
 7. Žáci s poruchami učení, chování nebo žáci handicapovaní mají právo na speciální péči v rámci možností školy.
 8. Žáci mají právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku.
 9. Žáci mají právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím či nedbalým zacházením, na využívání programů v oblasti sociální a protidrogové prevence.
 10. V případě osobních problémů mají žáci právo požádat o radu či pomoc třídního učitele, učitele, výchovného poradce, školního metodika prevence či zástupce ředitele školy.
 11. Žáci mají právo používat pro účely výuky notebook, tablet, telefon, případně jiné záznamové zařízení. Pravidla používání jsou následující:
 12. vyučující v jednotlivých předmětech nebo učitelé odborného výcviku mají právo rozhodnout, zda povolí využívání v jeho hodině,
 13. v případě, že je používání zařízení vyučujícím povoleno, slouží k zefektivnění výuky, nikoli k činnostem nesouvisejícím s výukou. V případě, že je používání zařízení vyučujícím povoleno a žák si vede poznámky v elektronické podobě, předloží je na výzvu vyučujícímu k nahlédnutí (stejně jako u papírové podoby – sešitu),
 14. žákům je zakázáno připojovat zařízení do elektrické a počítačové sítě, zařízení není povinnou učební pomůckou, škola neručí za případnou ztrátu zařízení.
 15. Při pobytu ve škole mají žáci právo na odpovídající světlo a hygienické prostředí.
 16. Žáci mají právo na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj.
 17. Zletilí žáci mají právo volit a být voleni do školské rady. Žáci mají právo na svobodu myšlení a náboženství, na ochranu osobních údajů, na ochranu před zasahováním do soukromí a před útoky na jejich čest a pověst.

1.2 Povinnosti žáků

 1. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a na pracoviště odborného výcviku, řádně se vzdělávat a na výuku se připravovat v souladu s příslušným školním vzdělávacím programem svého oboru vzdělávání.
 2. Žák je povinen se chovat k pracovníkům školy slušně a plnit jejich pokyny v souladu s podmínkami stanovených školním řádem. Žák se okamžitě řídí pokyny a příkazy všech pracovníků školy, na základě výzvy pracovníka školy se identifikuje (občanským průkazem, studijním průkazem, či jiným dokladem). Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností žáka stanovených školským zákonem.
 3. Žáci jsou povinni opatřit si učebnice a učební pomůcky v souladu s požadavky vyučujících a mít v pořádku ostatní věci, které s vyučováním přímo souvisejí.
 4. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a bezpečnostní předpisy.
 5. Na hodiny tělesné výchovy musí žáci nosit cvičební úbor, vhodnou cvičební obuv, necvičící žáci obuv na přezutí.
 6. Na hodiny tělesné výchovy je zakázáno nosit ozdobné předměty a hodinky, které by mohly ohrozit zdraví žáka, spolužáka nebo vyučujícího. Za ztrátu cenných předmětů a mobilních telefonů škola neručí.
 7. Žáci uvolnění rozhodnutím ředitele školy z aktivní účasti na hodinách tělesné výchovy na návrh registrujícího lékaře nejsou uvolněni z účasti na těchto hodinách a plní úkoly stanovené vyučujícím. Výjimkou jsou vyučovací hodiny, kdy je tělesná výchova do rozvrhu zařazena jako první či poslední vyučovací hodina. V tomto případě nejsou tyto hodiny součástí vyučování uvolněných žáků a škola za ně nepřebírá odpovědnost.
 8. Žák, který žádá o uvolnění z předmětu tělesná výchova, předloží žádost podepsanou zákonným zástupcem a doloženou lékařským potvrzením třídnímu učiteli do 30. září příslušného školního roku.
 9. V odůvodněných případech lze o uvolnění z předmětu tělesná výchova žádat i v průběhu školního roku.
 10. Žáci, kteří vykonávají odborný výcvik pod vedením učitele odborného výcviku nebo instruktora, jsou povinni používat předepsané oblečení a ochranné pracovní pomůcky a do výuky nosit veškeré pomůcky stanovené těmito vyučujícími.
 11. Žákům není dovoleno, v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., a zákonem č. 200/1990 Sb., v platném znění, kouřit, a to ani elektronické cigarety v celém areálu a v budovách školy, v okolí školy (tzn. před školou a v přilehlých ulicích), na pracovištích odborného výcviku ani při akcích pořádaných školou (kino, divadlo, exkurze).
 12. V průběhu a o přestávkách během vyučování nesmí žák opustit areál školy bez povolení třídního nebo dozírajícího učitele. Po skončení vyučování jsou žáci povinni neprodleně opustit areál školy (pokud se neúčastní konzultací nebo jiné činnosti organizované školou).
 13. Žáci nesmějí mít zapnuté mobilní telefony během vyučovacích hodin. Žák je povinen během výuky i odborného výcviku zcela vypnout mobilní telefon a mít jej uložený v tašce. Toto ustanovení neplatí, použije-li žák telefon jako učební pomůcku se souhlasem vyučujícího.
 14. Ve třídách i ve všech prostorách školy jsou žáci povinni udržovat pořádek a čistotu. Za dodržování pořádku zodpovídá služba určená třídním učitelem.
 15. Žáci musí dodržovat předpisy bezpečnosti platné pro učebny a ostatní prostory školy, se kterými byli seznámeni třídním učitelem, učitelem odborného výcviku či jiným pracovníkem. Při odborném výcviku konaném mimo budovu školy jsou žáci povinni plnit příkazy zaměstnanců pod jejichž dozor spadají, dbát bezpečnostních a hygienických předpisů pracoviště tak, aby byla dodržena bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 16. Každý žák odpovídá za své pracovní místo. Žáci společně odpovídají za stav inventáře ve třídě. Poškození inventáře v době jejich nepřítomnosti hlásí ihned po návratu do třídy třídnímu učiteli nebo prvnímu vyučujícímu. Věci poškozené nedbalostí nebo úmyslně jsou povinni žáci nahradit.
 17. Žáci nenosí do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním. Nedoporučuje se nosit do školy cenné předměty a větší částky peněz. Za jejich ztrátu nenese škola odpovědnost.
 18. Žáci jsou povinni hlásit ihned všechny úrazy, které se jim stanou během teoretického i praktického vyučování, cestou do školy a zpět nebo při jiné činnosti organizované školou, příslušnému vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo instruktorovi na pracovišti OV.
 19. Žák ihned hlásí v kanceláři školy, v kanceláři zástupce ředitele všechny mimořádné události a situace (např. požár).
 20. Žáci jsou povinni slušně a zřetelně zdravit všechny dospělé osoby ve škole. Při příchodu učitele či jiné dospělé osoby do třídy i při jejich odchodu žáci zdraví povstáním.
 21. Při rozhovoru s dospělými osobami stojí žáci ukázněně, nemají ruce v kapsách, nežvýkají apod. Při vyučování se žáci chovají ukázněně, nemluví bez dovolení, nevyrušují. O slovo se vždy hlásí a vyčkají až budou vyvoláni. Za opakované nedodržování těchto zásad mohou být žáci kázeňsky postiženi.
 22. Žák je povinen podávat pravdivé informace a neprodleně hlásit důležité změny.
 23. V případě ztráty osobní věci hlásí žák neprodleně tuto skutečnost vyučujícímu, třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku nebo v kanceláři školy. V případě, že žák nalezne cizí věc, odevzdá ji do kanceláři školy.
 24. Podle § 106 odst. 4 písm. e) zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, je zakázáno požívat alkoholické nápoje a zneužívat návykové látky ve škole (na pracovišti) a vstupovat pod jejich vlivem do školy (na pracoviště). Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.
 25. Žák nenosí do školy a areálu školy alkohol, omamné a psychotropní látky, pornografii, zbraně.
 26. Žák hlásí třídnímu učiteli, učiteli OV nebo v kanceláři zástupce ředitele případy porušení pravidel mezi žáky, zejména slovních a úmyslných fyzických útoků.
 27. Žáci nevstupují do sboroven a kanceláří bez vyzvání. Potřebují-li mluvit s některým vyučujícím, počkají na chodbě nebo požádají dozírajícího učitele, aby jim příslušného vyučujícího zavolal. 
 28. Na závěrečné zkoušky a kulturní akce pořádané školou je žák se dostaví ve vhodném oblečení.
 29.  Při konání závěrečných zkoušek je žák povinen zúčastnit se slavnostního zahájení zkoušek v čase určeném zkušební komisí, v závažných případech svou neúčast řádně omluvit.
 30.  Při vážném porušení školního řádu je žák povinen vysvětlit své jednání před výchovným poradcem, zástupcem ředitele nebo ředitelkou školy. Ředitelka školy rozhodne o výchovném opatření, přičemž přihlédne k připomínkám pedagogické rady jako svého poradního orgánu.
 31.  Žák je zodpovědný za své studijní výsledky a chování.

2 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

2.1 Zákonní zástupci žáků mají právo

 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
 2. Volit a být voleni do školské rady.
 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí jejich dětí.
 4. Na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle příslušného vzdělávacího programu či učebních dokumentů.
 5. Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto školního řádu (viz omlouvání ve škole).
 6. Na informace o změně výuky. Jestliže dojde ke změně obsahu nebo rozsahu školního vyučování (exkurze, zkrácení vyučování, vyhlášení ředitelského volna apod.), škola o těchto skutečnostech informuje na webových stránkách školy, sociálních sítích nebo prostřednictvím SMS na telefonní číslo zadané v dotazníku, což nahrazuje písemnou komunikaci mezi školou, zákonnými zástupci a žáky, nejpozději jeden den předem, ve výjimečných případech v daný den. 

2.2 Zákonní zástupci mají povinnost

 1. Zajistit, aby nezletilý žák řádně chodil do školy.
 2. Na vyzvání třídního učitele, ředitelky školy či jiného pedagogického pracovníka se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka.
 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka.
 4. Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. Každou změnu v těchto údajích ohlásit třídnímu učiteli nebo studijnímu oddělení do tří pracovních dnů od změny.
 5. Dokládat nepřítomnost nezletilého žáka v teoretickém vyučování i na odborném výcviku v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem.
 6. Informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o žákovi (např. zdravotní způsobilost, doporučení z PPP, SPC aj.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci mají povinnost se řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace je možné poskytnout jen při jednání s příslušnými oprávněnými institucemi. 
 7. Vstupovat do budovy školy v průběhu vyučování po předchozím ohlášení v kanceláři školy, případně po domluvě s třídním učitelem.

3 Provoz a vnitřní režim školy

3.1 Docházka do školy

 1. Budova školy se otevírá v 6:30 hod.
 2. Žáci jsou povinni se po příchodu do školy přezouvat a boty odkládat do přidělených šatních skříněk.
 3. V případě, že žák skříňku poškodí, je povinen uhradit vzniklou škodu, to se týká i ztráty klíčku od šatny.
 4. Žák má povinnost dostavit se do školy 10 minut před začátkem vyučování a připravovat se ve třídě na vyučování.
 5. Vyučování probíhá podle stanoveného rozvrhu hodin.
 6. Během přestávek jsou žáci ve třídách, chovají se tak, aby neohrožovali bezpečnost a zdraví své ani osob ve svém okolí. Žáci nesmějí sami otevírat okna a musí respektovat pokyny pedagogického dozoru, který dbá na pořádek a bezpečnost žáků.                                                                               
 7. V měsících září–říjen, duben–červen mohou žáci trávit velkou přestávku 9.25 – 9.45 na školním dvoře a využít venkovní učebnu. 
 8. Vyučovací hodiny teoretického vyučování trvají 45 minut. Začátky a konce hodin se řídí platným rozvrhem hodin.
 9. Hodiny odborného výcviku trvají 60 minut. Do tohoto času se nezapočítávají zákonné přestávky.
 10. Třídní učitel určuje v časovém předstihu jednoho týdne službu, kterou zapíše do třídní knihy.
 11. Pověření žáci službou se střídají po týdnech. Služba odpovídá za pořádek a čistotu v učebnách.
 12. Z důvodu ochrany majetku a bezpečnosti osob je objekt školy vybaven kamerovým systémem se záznamem.

3.2 Omlouvání absence žáka ve škole a na pracovištích odborného výcviku

 1. Zákonný zástupce žáka či zletilý žák je povinen oznámit důvody nepřítomnosti ve vyučování ihned, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti.
 2. Zákonný zástupce či zletilý žák omlouvá nepřítomnost do žákovské knížky, kterou předkládá třídnímu učiteli či učiteli odborného výcviku ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od nástupu do školy.
 3. Absenci ve škole či na pracovišti OV omlouvá zpravidla zákonný zástupce žáka, připouští se, aby se žák omluvil sám.
 4. V případě pochybností o věrohodnosti údajů v omluvném listu žákovské knížky má učitel nebo učitel OV právo vyžadovat od žáka lékařské či jiné potvrzení nebo si věrohodnost údajů telefonicky ověřit. Pokud se ani poté nepodaří zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka věrohodně doložit důvody, případně termíny nepřítomnosti, bude tato nepřítomnost považována za neomluvenou.
 5. O neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje a má rovněž právo ověřovat jejich správnost.
 6. Z důvodů předem známých uvolňuje na jednu hodinu příslušný učitel či učitel odborného výcviku, na více hodin (nejdéle na tři vyučovací dny) třídní učitel. Na dobu delší než tři vyučovací dny uvolňuje žáka ředitelka či zástupce ředitelky školy.
 7. V případě, že neomluvená absence dosáhne 5 vyučovacích dnů (resp. 10 dnů), jsou rodiče vyrozuměni SMS a vyzváni k doložení absence, zároveň jsou upozorněni na možné ukončení studia. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy.
 8. Odchod neplnoletého žáka z vyučování před jeho ukončením je možný z bezpečnostních důvodů pouze na základě písemné omluvy zákonného zástupce, kterou žák předloží třídnímu učiteli nebo vyučujícímu.
 9. Pokud žák nedosáhne 70 % účasti ve výuce nebo nedosáhne minimálního počtu známek nutných pro klasifikaci, může vyučující požadovat vykonání zkoušky v náhradním termínu.
 10. Pokud bude mít žák v kalendářním měsíci vyšší absenci než 30 %, může na základě rozhodnutí učitele OV vykonat zkoušku k ověření, zda průběžně zvládá učivo.
 11. V případě, že absence žáka dosáhne v praktické výuce 50 % a více, žák není způsobilý postoupit do vyššího ročníku. Po domluvě s vedením školy je možné část praxe absolvovat o letních prázdninách a vědomosti prokázat náhradní zkouškou.

3.3 Postup při řešení problémů na pracovištích odborného výcviku

 1. Všechny závažné problémy vzniklé na pracovišti praktického vyučování žák nejprve projedná s příslušným učitelem odborného výcviku nebo s vedoucím učitelem odborného výcviku.
 2. Pokud bude školou rozhodnuto o změně pracoviště, řídí se žák pokyny vedoucího učitele/učitelky odborného výcviku.
 3. Žák nemá právo, bez souhlasu SOU Slaný, ukončit smluvní vztah mezi školou a pracovištěm OV.
 4. V případě, že smluvní pracoviště odborného výcviku odmítne ze závažných důvodů způsobených vinou žáka poskytovat praxi, je žák povinen si do 14 kalendářních dnů najít odpovídající pracoviště odborného výcviku. Pokud tak neučiní, bude ze vzdělávání vyloučen.

3.4 Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy

 1. Žáci jsou povinni respektovat a řídit se pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy ve škole i na akcích pořádaných školou.
 2. Žák (jeho zákonný zástupce) nese odpovědnost za následky svého chování, pokud

v době, kdy je nad ním pracovníkem školy vykonáván náležitý dohled, jednal v rozporu s jeho pokyny.

 • Žáci se vůči pedagogickým a ostatním zaměstnancům školy chovají slušně a s odpovídající úctou. Hrubé slovní a fyzické útoky žáků vůči pedagogickým a ostatním pracovníkům školy jsou vždy považovány za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
 • Žáci jsou povinni chovat se během výuky tak, aby neznemožňovali pedagogickému

pracovníkovi výkon jeho pracovních povinností.

 • Žáci zdraví všechny pedagogické a ostatní zaměstnance školy zřetelně pozdravem «dobrý den». Mimo přestávku zdraví ve třídě všechny dospělé osoby tak, že vstanou. Dbají na používání slov prosím a děkuji.
 • Pedagogičtí a ostatní zaměstnanci školy se k žákům chovají s úctou přiměřenou jejich
 • věku, zejména se vyvarují jakéhokoli ponižování nebo zesměšňování žáků. Hrubé slovní a fyzické útoky pedagogických a ostatních zaměstnanců vůči žákům jsou rovněž považovány za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
 • Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo na zajištění
 • podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem.

4 Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole

 1. Škola poskytuje nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 2. Žák dodržuje pravidla osobní hygieny, zásady ochrany bezpečnosti a zdraví při práci a protipožární opatření tak, aby nedocházelo k poškozování jeho zdraví.
 3. Při zahájení školního roku jsou žáci prokazatelně proškoleni příslušným vyučujícím o zásadách bezpečnosti práce a požární ochrany v celém areálu školy.
 4. O zásadách bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovišti odborného výcviku jsou žáci proškoleni na začátku každého školního roku a při změně pracoviště učitelem odborného výcviku nebo jiným pracovníkem. O proškolení se provede záznam.
 5. Při akcích pořádaných školou jsou žáci povinni řídit se pokyny odpovědného učitele, kterému hlásí případné problémy s bezpečností práce a požární ochranou.
 6. Poučení o bezpečnosti při tělesné výchově provádí vyučující TV.
 7. Škola vede evidenci všech úrazů, které se stanou v průběhu vyučování a na akcích školy.

5 Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy

 1. Žáci si trvale osvojují zásady morálky a dodržují pravidla soužití ve škole i mimo školu. Rozvíjejí žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti. Žáci nesmějí projevovat jakýkoliv projev intolerance, rasismu a xenofobie.
 2. Všem žákům je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, přičemž za návykové látky jsou považovány zejména: alkohol, omamné látky, psychotropní látky, nikotinové sáčky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho rozpoznávací či ovládací schopnosti nebo sociální chování.
 3. Bod 2) této kapitoly neplatí v případě, když žák užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který mu byl stanoven zdravotnickým zařízením. Zákonní zástupci (zletilí žáci) mají v tomto případě povinnost informovat školu o této skutečnosti a doložit lékařskou zprávu.
 4. Pokud pracovníci školy pojmou podezření či dokonce zjistí požívání návykových látek, jsou povinni tuto skutečnost oznámit vedení školy, které zajistí řešení situace v souladu s platnými právními předpisy s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnost žáka.
 5. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, veškeré napadání, vyhrožování či vydírání, a to i v rámci elektronické komunikace, jsou žákům přísně zakázány jak ve škole, tak i mimo ni.
 6. Žáci (popř. zákonný zástupce) souhlasí s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení zdraví.

6 Podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 1. Žáci dbají na udržování majetku ve třídách, v prostorách školy i v prostorách spojených se školou. Šetří majetek školy i svých spolužáků a nakládají hospodárně se všemi svěřenými prostředky (jako jsou lavice, židle, skříňky, tabule, závěsy, žaluzie, nářadí, pomůcky apod.)
 2. Za škody způsobené na školním zařízení zodpovídá ten, kdo škodu způsobil.
 3. V případě záměrného poškození bude vzniklá škody předepsána k úhradě s platnou legislativou (ustanovení Občanského zákoníku v platném znění) zletilému žákovi, u nezletilých zákonnému zástupci.
 4. Připouští se také, že původce škody uvede poškozenou věc do původního stavu, nejdéle však do dvou měsíců od vzniku škody. Pokud tak neučiní, platí bod 3) této kapitoly.
 5. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s IT vybavením učeben. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách.

7 Výchovná opatření

 1. Dle § 31 školského zákona, v platném znění, je výchovné opatření definováno jako pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
 2. Kázeňským opatřením je: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy (nemají právní důsledky na žáka), podmíněné vyloučení žáka ze školy a vyloučení ze školy.
 3. Pochvaly a jiná ocenění jsou: pochvala třídního učitele, pochvala ředitele.
 4. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení, nebo vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka zkušební lhůtu, a to na dobu nejdéle 12 měsíců. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto řádem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit, nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.
 5. O podmíněném vyloučení, nebo vyloučení žáka ze školy rozhodne ředitelka školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitelka školy pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení.
 6. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se považují za závažné zaviněné porušení povinností žáka stanovených tímto řádem.
 7. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům     školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení   povinností a tuto skutečnost ředitelka školy oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého a státnímu zastupitelství do následujícího dne poté, co se o tom dozvěděla.

7.1 Zásady pro udělování výchovných opatření

7.1.1 Pochvala nebo jiná ocenění

 • uděluje žákovi třídní učitel, učitel odborného výcviku nebo ředitel školy
 • uděluje se bezprostředně – třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně tuto skutečnost zapíše do interní elektronické evidence.

7.1.2 Opatření k posílení kázně žáků

 • Obecné zásady: volbu opatření nebo návrhu na opatření provede třídní učitel na základě komplexního zhodnocení morálního profilu žáka a daného přestupku, každé další provinění vede ke kázeňskému opatření s vyšší silou.

7.2 Formy kázeňských opatření:

Napomenutí třídního učitele:

 • uděluje se bezprostředně za drobné kázeňské přestupky, dále za 1–10 neomluvených hodin
 • uděluje se maximálně jednou za jednotlivé pololetí aktuálního školního roku
 • tomto kroku třídní učitel bezprostředně informuje zástupce ředitele školy a zároveň zapíše tuto skutečnost do interní elektronické evidence.

Důtka třídního učitele

 • uděluje se bezprostředně
 • uděluje se maximálně jednou za jednotlivé pololetí aktuálního školního roku
 • uděluje třídní učitel nebo učitel odborného výcviku za závažnější přestupky nebo za větší počet méně závažných přestupků po předchozím napomenutí třídního učitele, dále se uděluje za 11–25 neomluvených hodin
 • návrhu třídní učitel bezprostředně informuje ředitelku školy a zástupce ředitele školy a zároveň zapíše tuto skutečnost do interní elektronické evidence

Důtka ředitele školy

 • uděluje ředitelka školy na návrh třídního učitele za závažný přestupek uděluje ředitelka školy na návrh třídního učitele za závažný přestupek nebo další přestupky po udělené důtce třídního učitele
 • dále se uděluje za 26–45 neomluvených hodin
 • uděluje se bezprostředně maximálně však jen jednou v aktuálním pololetí školního roku
 • návrhu na ředitelskou důtku třídní učitel bezprostředně informuje také zástupce ředitelky školy, návrh zapíše do interní elektronické evidence
 • po rozhodnutí ředitelky školy o udělení ředitelské důtky bude zapsána tato skutečnost do elektronické evidence

Podmíněné vyloučení ze školy:

 • rozhoduje o něm ředitelka školy na návrh třídního učitele za závažný přestupek proti školnímu řádu [např. krádež, distribuce, prodej, zneužívání a přechovávání návykových látek (přičemž za návykové látky jsou považovány zejména alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti či sociální chování), šikana, zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy, vysoká neomluvená absence převyšující 46 hodin, apod.]
 • návrh se ředitelce školy podává bezprostředně prostřednictvím studijního oddělení, o tomto kroku informuje třídní učitel také zástupce ředitele školy

Vyloučení ze školy

 • rozhoduje o něm ředitelka školy na návrh třídního učitele za závažný přestupek nebo za závažný opakovaný přestupek [např. krádež, distribuce, prodej, zneužívání a přechovávání návykových látek (přičemž za návykové látky jsou považovány zejména: alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti či sociální chování), šikana; zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy, opakovaná vysoká neomluvená absence převyšující 46 hodin, apod.] proti školnímu řádu nebo za další přestupky po udělení podmíněného vyloučení ze školy
 • návrh se ředitelce školy podává bezprostředně prostřednictvím studijního oddělení, o tomto kroku informuje třídní učitel také všechny zástupce ředitele školy
 • v extrémních případech lze urychlit proces vyloučení žáka proto, aby se neopakovaly negativní projevy plynoucí z přítomnosti problematického žáka ve škole. Pro urychlení procesu vyloučení žáka ze školy zejména v jasných případech, kdy není pochyb o tom, že jsou pro takový postup splněny podmínky, je možné uvažovat o vyloučení odkladného účinku rozhodnutí o vyloučení žáka ze školy podle § 85 správního řádu. Takto nabyde rozhodnutí o vyloučení žáka ze školy právní moci již doručením účastníkovi nebo účastníkům řízení a nemusí se čekat na uplynutí lhůt pro podání odvolání, případně na rozhodnutí o odvolání. Žák bude takto vyloučen ze školy již dnem doručení rozhodnutí žákovi (v případě, že je žák zletilý), nebo jeho zákonným zástupcům.

8 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

8.1 Zásady průběžného hodnocení

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikací (viz též kritéria stupňů prospěchu):

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

 • Případné slovní hodnocení navrhuje u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami výchovný poradce na pedagogické radě, o jeho realizaci rozhoduje ředitel školy se souhlasem pedagogické rady, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
 • Škola převede klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.
 • Vyučující jsou povinni zapisovat všechny známky z ústních zkoušek, písemných prací, testů a ostatních forem prověřování znalostí žáků průběžně do elektronické evidence.
 • Při ústním zkoušení hodnotí učitel žáka okamžitě.
 • Výsledky hodnocení písemných prací a testů a ostatních písemných forem prověřování znalostí žáků oznamuje vyučující nejpozději do 14 dnů.
 • Ústní a písemná forma zkoušení jsou ekvivalentní. Je na úvaze příslušného pedagoga, jakou formu ověřování znalostí žáka zvolí.
 • Tzv. hlavní hodnocení – je definováno jako ústní zkouška trvající nejméně 10 minut nebo písemná zkouška trvající nejméně 15 minut. Mezi hlavní hodnocení je počítána též čtvrtletní či pololetní práce.
 • Tzv. doplňkové hodnocení zahrnuje známky sloužící k podpoře hlavního hodnocení a je realizováno prostřednictvím tzv. ostatních forem hodnocení. Patří sem například aktivita v hodině, domácí úkoly, referáty, seminární práce, prezentace aj.

8.2 Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení a podrobnosti o komisionálních a ostatních zkouškách

 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí a v případě neukončeného druhého pololetí v červnu příslušného školního roku lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. Vysvědčení s hodnocením za obě pololetí dostane žák po vykonání všech opravených zkoušek nebo zkoušek v náhradním termínu.
 2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem (učebním plánem) se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

 • Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen (a)“.
 • Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn (a)“.
 • Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných, nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům.
 • V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení: známka vyjadřuje chování žáka za celé klasifikační období:

 1 – velmi dobré – tímto stupněm se může klasifikovat žák i po udělení napomenutí třídního učitele nebo důtky třídního učitele nebo důtky ředitele školy za klasifikované období, pokud se dále choval vzorně

 2 – uspokojivé – tímto stupněm se klasifikuje za závažné porušení školního řádu během klasifikačního období; lze tak klasifikovat zároveň s udělením důtky ředitele školy; tento stupeň klasifikace se také použije tehdy, pokud žák nashromáždil za dané klasifikační období 26 až 45 neomluvených hodin

3 – neuspokojivé – tímto stupněm se klasifikuje za velmi vážné porušování školního řádu během klasifikačního období, dále také při podmíněném nebo nepodmíněném vyloučení ze studia; tento stupeň klasifikace se též použije, když žák nashromáždil během klasifikačního období 46 a více neomluvených hodin

 • Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

– prospěl (a) s vyznamenáním

– prospěl (a) l, neprospěl (a)

– nehodnocen (a)

 • Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 – chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.
 • Žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.
 • Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí.
 • Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 • Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 • Termíny určené ředitelem školy pro zkoušku v náhradním termínu jsou pro žáka závazné.
 • Pokud se žák nemůže na zkoušku v náhradním termínu dostavit a řádně se neomluví v souladu s pravidly kapitoly 3.2., bude tato zkouška nehodnocena a již ji nelze opakovat.
 • V případě, že se žák ze zkoušky v náhradním termínu omluví v souladu s pravidly kapitoly 3.2., určí mu ředitel školy nový termín pro vykonání této zkoušky.
 • Zkouška v náhradním termínu zahrnuje minimálně tolik klasifikovaných otázek, kolik známek chybí žákovi k dosažení minimálního počtu známek nutného pro klasifikaci z daného předmětu za pololetí. Výsledná známka na vysvědčení je složena ze známek získaných během pololetí a známek dosažených při zkoušce pro doplnění klasifikace.
 • Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.
 • Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 • Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.
 • Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří kalendářních dnů, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, žádá krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitelka školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu.
 • V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí tuto žádost ředitelka školy. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu výchovného zaměření ředitel školy, přezkoumá žádost krajský úřad. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitelka školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní. Nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu.
 • V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
 • Kompletní záznamy o opravných zkouškách, o zkouškách v náhradním termínu a případně rozdílových zkouškách jsou vedeny na formulářích k tomu určených.
 • Komisionálně jsou vedeny opravné zkoušky. O těchto zkouškách je vždy vyhotoven příslušný záznam na formuláři k tomu určeném.
 • Podrobnosti týkající se komisionálních zkoušek včetně složení komise pro komisionální zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitelka školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole.
 • Komisionální opravnou zkoušku může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelkou školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitelka školy žádosti o dřívější termín vždy.
 • Ostatní zkoušky (zkoušky v náhradním termínu, rozdílové zkoušky) jsou nekomisionální. Zkoušejícímu učiteli nebo zkoušejícímu učiteli odborného výcviku je doporučeno, aby zkoušeného žáka podrobil zkoušce před svědky (tj. před třídou či před jiným vyučujícím). O těchto zkouškách je vždy vyhotoven příslušný záznam na formuláři k tomu určeném.

8.3 Kritéria stupňů prospěchu

8.3.1 Teoretické vyučování

Stupeň 1 (výborný) – Žák ovládá požadované učivo v celém rozsahu, samostatně a tvořivě používá získané vědomosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Jeho ústní a písemný projev je přesný, správný, výstižný. Grafický projev je přesný s odpovídající estetickou úrovní zpracování. Žák je schopen samostatně studovat přiměřené texty s pochopením souvislostí a s odpovídajícím písemným zpracováním.

 Stupeň 2 (chvalitebný) – Žák ovládá požadované učivo v podstatě v celém rozsahu, samostatně, případně podle menších podnětů vyučujícího používá získané vědomosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Jeho ústní a písemný projev může mít menší nedostatky v přesnosti, správnosti a výstižnosti. Grafický projev je bez větších nepřesností s odpovídající estetickou úrovní zpracování. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat přiměřené texty s pochopením souvislostí a s odpovídajícím písemným zpracováním.

Stupeň 3 (dobrý) – Žák má v ovládání požadovaného učiva nepodstatné mezery, při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Závažnější chyby a nedostatky dovede za pomoci vyučujícího opravovat. V ústním a písemném projevu jsou nedostatky v přesnosti, správnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Žák je schopen si samostatně osvojit dílčí témata dle návodu vyučujícího.

Stupeň 4 (dostatečný) – Žák má v ovládání učiva vážné mezery, při řešení teoretických a praktických úkolů je málo pohotový a má větší nedostatky. V ústním a písemném projevu jsou vážné nedostatky v přesnosti, správnosti a výstižnosti. V logice myšlení jsou závažné chyby, při aplikacích chybí samostatnost. Grafický projev je málo estetický s vážnými nedostatky. Při samostatném studiu má žák velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný) – Žák má v ovládání učiva závažné a značné nedostatky, při řešení teoretických a praktických problémů má velmi podstatné nedostatky. V ústním a písemném projevu jsou velmi závažné nedostatky v přesnosti, správnosti a výstižnosti. Úroveň výsledků činnosti žáka má velmi závažné nedostatky a chyby, které se nedaří opravit ani s pomocí vyučujícího.

8.3.2 Praktické vyučování

Stupeň 1 (výborný) – Žák ovládá požadované praktické dovednosti s vhodným využitím získaných teoretických vědomostí. Pracuje samostatně a správně, volí vhodné pracovní postupy, vhodné nástroje a pomůcky k prováděným činnostem. Aktivně přistupuje ke svěřenému úkolu, který splní v daném časovém limitu. Dodržuje bezpečnostní předpisy. Kvalita práce je na vysoké úrovni.

Stupeň 2 (chvalitebný) – Žák má v ovládání požadovaných praktických dovedností a ve vhodném využití získaných teoretických vědomostí menší potíže. Pracuje samostatně s menší pomocí vyučujícího. Dodržuje bezpečnostní předpisy. Kvalita práce je bez větších nedostatků a je splněna v časovém limitu.

Stupeň 3 (dobrý) – Žák vyžaduje často pomoc a radu, má potíže s praktickou aplikací teoretických poznatků do praxe. Nepracuje samostatně, pracovní projev je nejistý, pomalý, často se vyskytují nepřesnosti a nedodržení stanoveného časového limitu. Chybí aktivní přístup k výuce. Dodržuje bezpečnostní předpisy.

Stupeň 4 (dostatečný) – Žák je při výuce pasivní, vyžaduje trvalý dohled a kontrolu vyučujícího. Obtížně aplikuje získané teoretické vědomosti do praxe. Výsledky práce jsou nepřesné, často nefunkční, žák nejeví zájem o zlepšení, porušuje pracovní kázeň.

Stupeň 5 (nedostatečný) – Žák velmi špatně ovládá praktické dovednosti, má také velmi špatné teoretické znalosti a nedokáže je aplikovat do praxe. Není schopen pracovat ani s pomocí vyučujícího, nemá dostatečný zájem o odborný výcvik. Výsledky práce vykazují vážné praktické i teoretické nedostatky.

8.4 Průběh a způsob hodnocení podle individuálního vzdělávacího plánu a uvolňování z vyučování

 1. Dle §18 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, může ředitelka školy písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitelka školy může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.
 2. Individuální vzdělávací plán je vypracován v souladu s §5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, resp. s §6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.
 3. Žádosti o IVP je nutno podávat do 30. 9. příslušného školního roku.
 4. Organizace vzdělávání a způsob hodnocení výsledků vzdělávání je písemně stanoven v každém jednotlivém individuálním vzdělávacím plánu v souladu s potřebami žáka.
 5. Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu povoluje ředitelka školy na základě žádosti podané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka, který žádost také podepíše.
 6. Žádost musí obsahovat podrobné zdůvodnění, popř. doporučení školského poradenského zařízení nebo lékaře.
 7. Ředitelka seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán podepsaný ředitelkou školy, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka se stává součástí osobní dokumentace žáka.
 8. Obecné zásady studijního plánu:
 9. individuální vzdělávací plán je platný teprve až po schválení vedení školy a nabývá platnosti v den vydání správního rozhodnutí
 10. pokud žák nedodržuje zásady individuálního vzdělávacího plánu, a tím neplní své studijní povinnosti, studijní plán mu bude ředitelkou školy odebrán
 11. individuální vzdělávací plán může být zrušen na základě žádosti žáka či jeho zákonného zástupce adresované ředitelce školy
 12. nevztahuje se na něho požadavek 70% účasti ve výuce
 13. Povinnosti žáka s individuálním vzdělávacím plánem
 14. žák je povinen minimálně čtyřikrát za každé pololetí (minimálně dvakrát za jedno čtvrtletí) kontaktovat všechny vyučující (dle vzdělávacího plánu předmětů) a domluvit se s nimi na termínu zkoušení
 15. formu, obsah a termíny zkoušení určuje vždy vyučující
 16. Žák je povinen pravidelně si doplňovat zameškané učivo v plném rozsahu.
 17. Žák, který má schválené pravidelné uvolňování z výuky, je povinen dohodnout se s vyučujícími na termínu zkoušení. Vyučující příslušných předmětů stanoví potřebný počet známek postačující ke klasifikaci žáka, a to dle počtu hodin, které žák navštěvuje.
 18. Žák je povinen v případě povoleného uvolňování z výuky pravidelně docházet na vyučování dle stanoveného rozpisu hodin.
 19. Pokud žák nedodržuje zásady plánu pravidelného uvolňování z výuky, a tím neplní své studijní povinnosti, bude mu pravidelné uvolňování ředitelkou školy zrušeno.
 20. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. Výjimku může ze závažných důvodů povolit ředitelka školy.

8.5 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 1. Podmínkou pro zohlednění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je předložení odborného posudku vypracovaného PPP, SPC.
 2. Při jejich hodnocení se přihlíží k povaze omezení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
 3. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
 4. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Pokud je to nutné, nebude žák s vývojovou poruchou vystavován úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
 5. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
 6. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
 7. Výchovný poradce, třídní učitel seznamují ostatní vyučující s doporučením školského poradenského zařízení, které zohledňují žáka a způsob získávání podkladů pro hodnocení.

8.6 Práce s žáky ohroženými školním neúspěchem

 • Práce s těmito žáky se řídí metodickým pokynem Metodická doporučení pro práci s žáky ohroženými školní neúspěšností, který škola používá.

9 GDPR (obecné nařízení k ochraně osobních údajů)

9.1 Práva žáků

 • Žáci mají právo na ochranu svých osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů.

9.2 Povinnosti žáků

 • Žáci nesmí zpracovávat osobní údaje ostatních žáků, jejich zákonných zástupců nebo zaměstnanců školy a pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy těchto osob bez jejich výslovného souhlasu.

10 Provoz školy vzhledem ke COVID-19

10.1 Hygienická pravidla

 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně.
 • U vstupu do budovy školy je žák povinen provést dezinfekci rukou prostředky, které jsou k dispozici u vchodu do budovy. Pokud by byl dávkovač dezinfekce mimo provoz, je žák povinen v co nejkratším čase důkladně si umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

10.2 Organizace školy v závislosti na semaforu

 1. Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.
 2. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění. Je povinna zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních žáků a zajistit pro něj dohled zletilé osoby.
 3. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti:
 4. Příznaky jsou již patrné při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy v případě zletilého žáka.
 5. Příznaky jsou již patrné při příchodu žáka do školy – tuto skutečnost škola neprodleně oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/odchodu ze školy. Ve všech případech škola upozorní žáka/zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.   
 6. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 škola sama KHS nekontaktuje.
 7. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje dětský, resp. praktický lékař.
 8. V případě výskytu onemocnění COVID-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, jejich zákonné zástupce a zřizovatele.
 9. Pokud je v důsledku karantény nebo krizových či mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 10. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat a platí pro ně povinnost omlouvání stejně, jako by byli na prezenční výuce.

11 Závěrečná ustanovení

 1. Se směrnicí jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy seznamováni vždy na začátku nového školního roku či při jeho novelizaci, a to i v průběhu školního roku. Jejich seznámení s tímto dokumentem bude stvrzeno jejich podpisem do listin k tomu určených.
 2. Se směrnicí jsou seznámeni žáci školy vždy na začátku nového školního roku či při jeho novelizaci, a to i v průběhu školního roku. Jejich seznámení s tímto dokumentem bude stvrzeno jejich podpisem do listin k tomu určených a záznamem do třídní knihy.
 3. Tato směrnice je v plném rozsahu platná a v přiměřené míře se vztahuje i na akce pořádané školou. Na základě tohoto školního řádu vyplývá povinnost žáků dbát ústních pokynů nejen pedagogů a pracovníků školy, ale i pracovníků institucí, kteří se podílejí na pořádání jednotlivých akcí, pokud nejsou tyto pokyny v rozporu s obecně platnými normami.
 4. Pokud není stanoveno explicitně v této směrnici, řídí se ředitelka školy, všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci a žáci školy zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, platnými předpisy z oblasti školství a dalšími obecně platnými normami.

Tento školní řád nabývá účinnosti 16.10. 2023

Ve Slaném dne 9. 10. 2023

                                                                       Mgr. Monika Kašparová

                                                                              ředitelka školy