1  Práva a povinnosti žáků

1.1  Práva žáků

 1. Žáci mají právo na vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Žáci mají právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 3. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost; své připomínky mohou vznést prostřednictvím svých zákonných zástupců (v případě nezletilosti) či sami (v případě zletilosti) přímo řediteli školy.
 4. Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 5. Žáci mají právo na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.
 6. Žáci mají právo na pomoc vyučujícího při neporozumění učiva, případně na speciální péči v rámci možností školy.
 7. Žáci mají právo před na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku.
 8. Žáci mají právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím či nedbalým zacházením, na využívání programů v oblasti sociální a protidrogové prevence.
 9. V případě osobních problémů mají žáci právo požádat o radu či pomoc třídního učitele, učitele, výchovného poradce, školního metodika prevence či zástupce ředitele školy.
 10. Žáci mají právo používat pro účely výuky notebook, tablet, telefon, případně jiné záznamové zařízení. Pravidla používání jsou následující:
 11. Vyučující v jednotlivých předmětech nebo učitelé odborného výcviku mají právo rozhodnout, zda povolí využívání v jeho hodině,
 12. V případě, že je používání zařízení vyučujícím povoleno, slouží k zefektivnění výuky, nikoli k činnostem nesouvisejícím s výukou. V případě, že je používání zařízení vyučujícím povoleno a žák si vede poznámky v elektronické podobě, předloží je na výzvu vyučujícímu k nahlédnutí stejně jako u papírové podoby – sešitu,
 13. Žákům je zakázáno připojovat zařízení do elektrické a počítačové sítě, zařízení není povinnou učební pomůckou, škola neručí za případnou ztrátu zařízení.
 14. Při pobytu ve škole mají žáci právo na odpovídající světlo a hygienické prostředí.
 15. Žáci mají právo na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj.
 16. Zletilí žáci mají právo volit a být voleni do školské rady. Žáci mají právo na svobodu myšlení a náboženství, na ochranu osobních údajů, na ochranu před zasahováním do soukromí a před útoky na jejich čest a pověst.

1.2  Povinnosti žáků

 1. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a na pracoviště odborného výcviku, řádně se vzdělávat a na výuku se připravovat v souladu s příslušným školním vzdělávacím programem svého oboru vzdělávání.
 2. Žák je povinen se chovat k pracovníkům školy slušně a plnit jejich pokyny v souladu s podmínkami stanovených školním řádem. Žák se okamžitě řídí pokyny a příkazy všech pracovníků školy, na základě výzvy pracovníka školy se identifikuje (občanským průkazem, studijním průkazem, či jiným dokladem). Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností žáka stanovených školským zákonem.
 3. Žáci jsou povinni opatřit si učebnice a učební pomůcky v souladu s požadavky vyučujících a mít v pořádku ostatní věci, které s vyučováním přímo souvisejí.
 4. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a bezpečnostní předpisy.
 5. Na hodiny tělesné výchovy musí žáci nosit cvičební úbor, vhodnou cvičební obuv,  necvičící žáci obuv na přezutí.
 6. Na hodiny tělesné výchovy je zakázáno nosit ozdobné předměty a hodinky, které by mohly ohrozit zdraví žáka, spolužáka nebo vyučujícího. Za ztrátu cenných předmětů a mobilních telefonů škola neručí.
 7. Žáci uvolnění rozhodnutím ředitele školy z aktivní účasti na hodinách tělesné výchovy na návrh registrujícího lékaře nejsou uvolněni z účasti na těchto hodinách  a plní úkoly stanovené vyučujícím. Výjimkou jsou vyučovací hodiny, kdy je tělesná výchova do rozvrhu zařazena jako první či poslední vyučovací hodina. V tomto případě nejsou tyto hodiny součástí vyučování uvolněných žáků a škola za ně nepřebírá odpovědnost.
 8. Žák, který žádá o uvolnění z předmětu tělesná výchova, předloží žádost podepsanou zákonným zástupcem a doloženou lékařským potvrzením třídnímu učiteli do 30. září příslušného školního roku.
 9. V odůvodněných případech lze o uvolnění z předmětu tělesná výchova žádat i v průběhu školního roku.
 10. Žáci, kteří vykonávají odborný výcvik pod vedením učitele odborného výcviku nebo instruktora, jsou povinni používat předepsané oblečení a ochranné pracovní  pomůcky a do výuky nosit veškeré pomůcky stanovené těmito vyučujícími.
 11. Žákům není dovoleno, v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., a zákonem č. 200/1990 Sb., v platném znění, kouřit, a to ani elektronické cigarety v celém areálu a všech budovách školy, pracovištích odborného výcviku ani při akcích pořádaných školou.
 12. Žáci nesmějí mít zapnuté mobilní telefony během vyučovacích hodin.  Žák je povinen během výuky i odborného výcviku zcela vypnout mobilní telefon a mít jej uložený v tašce. Toto ustanovení neplatí, použije-li žák telefon jako učební pomůcku se souhlasem vyučujícího.
 13. Ve třídách a i ve všech prostorách školy jsou žáci povinni udržovat pořádek a čistotu. Za dodržování pořádku zodpovídá služba určená třídním učitelem.
 14. Žáci musí dodržovat předpisy bezpečnosti platné pro učebny a ostatní prostory školy, se kterými byli seznámeni třídním učitelem, učitelem odborného výcviku či jiným pracovníkem.
 15. Žáci jsou povinni hlásit ihned všechny úrazy, které se jim stanou během teoretického i praktického vyučování, cestou do školy a zpět nebo při jiné činnosti organizované školou, příslušnému vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo instruktorovi na pracovišti OV.
 16. Žáci jsou povinni slušně a zřetelně zdravit všechny dospělé osoby ve škole. Při příchodu učitele či jiné dospělé osoby do třídy i při jejich odchodu žáci zdraví povstáním.
 17. Žák ihned hlásí v kanceláři školy všechny mimořádné události a situace.
 18. Žák je povinen podávat pravdivé informace a neprodleně hlásit důležité změny.
 19. V případě ztráty osobní věci hlásí žák neprodleně tuto skutečnost vyučujícímu, třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku nebo v kanceláři školy.
 20.  Podle § 106 odst. 4 písm. e) zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, je zakázáno požívat alkoholické nápoje a zneužívat návykové látky ve škole (na pracovišti) a vstupovat pod jejich vlivem do školy (na pracoviště). Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek
 21. Žák nenosí do školy a areálu školy alkohol, omamné a psychotropní látky, pornografii, zbraně.
 22. Na závěrečné zkoušky a kulturní akce pořádané školou je žák povinen dostavit se ve vhodném oblečení.
 23. Při vážném porušení školního řádu je žák povinen vysvětlit své jednání před výchovným poradcem či ředitelkou školy. Ředitelka školy rozhodne o výchovném opatření, přičemž přihlédne k připomínkám pedagogické rady jako svého poradního orgánu.
 24. Žák je zodpovědný za své studijní výsledky a chování.

2  Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

2.1  Zákonní zástupci žáků mají právo

 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
 2. Volit a být voleni do školské rady.
 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí jejich dětí.
 4. Na informace   a  poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle příslušného vzdělávacího programu či učebních dokumentů.
 5. Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto školního řádu (viz omlouvání ve škole).
 6. Na informace o změně výuky. Jestliže dojde ke změně obsahu nebo rozsahu školního vyučování (exkurze, zkrácení vyučování, vyhlášení ředitelského volna, apod.), škola o těchto skutečnostech informuje na webových stránkách školy či v programu Bakaláři, který nahrazuje písemnou komunikaci mezi školou, zákonnými zástupci a žáky, nejpozději jeden den předem, ve výjimečných případech v daný den. 

2.2  Zákonní zástupci mají povinnost

 1. Zajistit, aby nezletilý žák řádně chodil do školy.
 2. Na vyzvání třídního učitele, ředitelky školy či jiného pedagogického pracovníka se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka.
 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka.
 4. Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. Každou změnu v těchto údajích ohlásit třídnímu učiteli nebo studijnímu oddělení do tří pracovních dnů od změny.
 5. Dokládat nepřítomnost nezletilého žáka v teoretickém vyučování i na odborném výcviku v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem.

3  Provoz a vnitřní režim školy

3.1  Docházka do školy

 1. Budova školy se otevírá v 6:30 hod.
 2. Žáci jsou povinni se po příchodu do školy přezouvat a boty odkládat do přidělených šatních skříněk.
 3. V případě, že žák skříňku poškodí, je povinen uhradit vzniklou škodu, to se týká i ztráty klíčku od šatny.
 4. Žák má povinnost dostavit se do školy 10 minut před začátkem vyučování a připravovat se ve třídě na vyučování.
 5. Vyučování probíhá podle stanoveného rozvrhu hodin.
 6. Během přestávek se mohou žáci procházet po chodbách, chovají se tak, aby neohrožovali bezpečnost a zdraví své ani osob ve svém okolí.  Žáci nesmějí sami otevírat okna a musí respektovat pokyny pedagogického dozoru, který dbá na pořádek a bezpečnost žáků.
 7. Třídní učitel určuje v časovém předstihu jednoho týdne službu, kterou zapíše do třídní knihy.
 8. Pověření žáci službou se střídají po týdnech. Služba odpovídá za pořádek a čistotu v učebnách.
 9. Z důvodu ochrany majetku a bezpečnosti osob je objekt školy vybaven kamerovým systémem se záznamem.

3.2  Omlouvání absence žáka ve škole a na pracovištích odborného výcviku

 1. Zákonný zástupce žáka či zletilý žák je povinen oznámit důvody nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti.
 2. Zákonný zástupce či zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost do žákovské knížky, kterou předkládá třídnímu učiteli či učiteli odborného výcviku nejpozději do 3 pracovních dnů od nástupu do školy.
 3. Absenci ve škole či na pracovišti OV omlouvá zpravidla zákonný zástupce žáka, připouští se, aby se žák omluvil sám.
 4. V případě pochybností o věrohodnosti údajů v omluvném listu žákovské knížky má učitel nebo učitel OV právo vyžadovat od žáka lékařské či jiné potvrzení nebo si věrohodnost údajů telefonicky ověřit. Pokud se ani poté nepodaří zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka věrohodně doložit důvody, případně termíny nepřítomnosti, bude tato považována za neomluvenou.
 5. O neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje a má rovněž právo ověřovat jejich správnost.
 6. Z důvodů předem známých uvolňuje na jednu hodinu příslušný učitel či učitel odborného výcviku, na více hodin (nejdéle na tři vyučovací dny) třídní učitel či vedoucí učitel odborného výcviku. Na dobu delší než tři vyučovací dny uvolňuje žáka ředitelka či zástupkyně. Všechny uvolnění z výuky lze realizovat teprve po předložení žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka.
 7. V případě, že neomluvená absence dosáhne 5 vyučovacích dnů (resp. 10 dnů), oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům záškoláctví žáka. Zároveň upozorní na možné ukončení studia. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy.
 8. Pokud žák nedosáhne 70 % účasti ve výuce nebo nedosáhne minimálního počtu známek nutných pro klasifikaci, může vyučující požadovat vykonání zkoušky v náhradním termínu.
 9. Pokud bude mít žák v kalendářním měsíci vyšší absenci než 20 %, může na základě rozhodnutí učitele OV vykonat zkoušku k ověření, zda průběžně zvládá učivo.
 10. V případě, že absence žáka dosáhne v praktické výuce více než 50 % a více, žák není způsobilý postoupit do vyššího ročníku. Po domluvě s vedením školy je možné část praxe absolvovat o letních prázdninách a vědomosti prokázat náhradní zkouškou.

3.3  Postup při řešení problémů na pracovištích odborného výcviku

 1. Všechny závažné problémy vzniklé na pracovišti praktického vyučování žák nejprve projedná s příslušným učitelem odborného výcviku nebo s vedoucím učitelem odborného výcviku.
 2. Pokud bude školou rozhodnuto o změně pracoviště, řídí se žák pokyny vedoucího učitele/učitelky odborného výcviku.
 3. Žák nemá právo, bez souhlasu SOU Slaný, ukončit smluvní vztah mezi školou a pracovištěm OV.
 4. V případě, že smluvní pracoviště odborného výcviku odmítne ze závažných důvodů způsobených vinou žáka poskytovat praxi, je žák povinen si do 14 kalendářních dnů najít odpovídající pracoviště odborného výcviku. Pokud tak neučiní, bude ze vzdělávání vyloučen.

4  Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole

 1. Škola poskytuje nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 2. Žák dodržuje pravidla osobní hygieny, zásady ochrany bezpečnosti a zdraví při práci a protipožární opatření tak, aby nedocházelo k poškozování jeho zdraví.
 3. Při zahájení školního roku jsou žáci prokazatelně proškoleni příslušným vyučujícím o zásadách bezpečnosti práce a požární ochrany v celém areálu školy.
 4. O zásadách bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovišti odborného výcviku jsou žáci proškoleni na začátku každého školního roku a při změně pracoviště učitelem odborného výcviku nebo jiným pracovníkem. O proškolení se provede záznam.
 5. Při akcích pořádaných školou jsou žáci povinni řídit se pokyny odpovědného učitele, kterému hlásí případné problémy s bezpečností práce a požární ochranou.
 6. Škola vede evidenci všech úrazů, které se stanou v průběhu vyučování a na akcích školy.

5  Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy

 1. Žáci si trvale osvojují zásady morálky a dodržují pravidla soužití ve škole i mimo školu. Rozvíjejí žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti. Žáci nesmějí projevovat jakýkoliv projev intolerance, rasismu a xenofobie.
 2. Všem žákům je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, přičemž za návykové látky jsou považovány zejména: alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho rozpoznávací či ovládací schopnosti nebo sociální chování.
 3. Pokud pracovníci školy pojmou podezření či dokonce zjistí požívání návykových látek, jsou povinni tuto skutečnost oznámit vedení školy, které zajistí řešení situace v souladu s platnými právními předpisy s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnost žáka.
 4. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, veškeré napadání, vyhrožování či vydírání, a to i v rámci elektronické komunikace, jsou žákům přísně zakázány jak ve škole, tak i mimo ni.

6  Podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 1. Žáci dbají na udržování majetku ve třídách, v prostorách školy i v prostorách spojených se školou. Šetří majetek školy i svých spolužáků a nakládají hospodárně se všemi svěřenými prostředky (jako jsou lavice, židle, skříňky, tabule, závěsy, nářadí, pomůcky apod.)
 2. Za škody způsobené na školním zařízení zodpovídá ten, kdo škodu způsobil.
 3. V případě záměrného poškození bude vzniklá škody předepsána k úhradě s platnou legislativou (ustanovení Občanského zákoníku v platném znění) zletilému žákovi, u nezletilých zákonnému zástupci.
 4. Připouští se také, že původce škody uvede poškozenou věc do původního stavu, nejdéle však do dvou měsíců od vzniku škody. Pokud tak neučiní, platí bod 3) této kapitoly.

7  Výchovná opatření

 1. Dle § 31 školského zákona, v platném znění, je výchovné opatření definováno jako pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
 2. Kázeňským opatřením je: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy (nemají právní důsledky na žáka), podmíněné vyloučení žáka ze školy a vyloučení ze školy.
 3. Pochvaly a jiná ocenění jsou: pochvala třídního učitele, pochvala ředitele.
 4. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení, nebo vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka zkušební lhůtu, a to na dobu nejdéle  12 měsíců. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto řádem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit, nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.
 5. O podmíněném vyloučení, nebo vyloučení žáka ze školy rozhodne ředitelka školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitelka školy pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení.
 6. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se považují za závažné zaviněné porušení povinností žáka stanovených tímto řádem.
 7. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy i nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností a tuto skutečnost ředitelka školy oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího dne poté, co se o tom dozvěděl.

8  GDPR (obecné nařízení k ochraně osobních údajů)

8.1  Práva žáků

Žáci mají právo na ochranu svých osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů.

8.2  Povinnosti žáků

Žákům je zakázáno zpracovávat osobní údaje ostatních žáků, jejich zákonných zástupců nebo zaměstnanců školy a pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy těchto osob bez jejich výslovného souhlasu.

9  Provoz školy vzhledem ke COVID-19

9.1  Hygienická pravidla

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

U vstupu do budovy školy je žák povinen provést dezinfekci rukou prostředky, které jsou k dispozici u vchodu do budovy. Pokud by byl dávkovač dezinfekce mimo provoz, je žák povinen v co nejkratším čase důkladně si umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

9.2  Organizace školy v závislosti na semaforu

 1. Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. Lokální vývoj situace v rámci systému semafor.
 2. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění. Je povinna zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních žáků a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby.
 3. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti:
 4. Příznaky jsou již patrné při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy v případě zletilého žáka.
 5. Příznaky jsou již patrné při příchodu žáka do školy – tuto skutečnost škola neprodleně oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/odchodu ze školy. Ve všech případech škola upozorní žáka/zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  
 6. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 škola sama KHS nekontaktuje.
 7. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje dětský, resp. praktický lékař.
 8. V případě výskytu onemocnění COVID-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, jejich zákonné zástupce a zřizovatele.
 9. Pokud je v důsledku karantény nebo krizových či mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 10. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat a platí pro ně povinnost omlouvání stejně, jako by byli na prezenční výuce.

10  Závěrečná ustanovení

 1. Se směrnicí jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy seznamováni vždy na začátku nového školního roku či při jeho novelizaci, a to i v průběhu školního roku. Jejich seznámení s tímto dokumentem bude stvrzeno jejich podpisem do listin k tomu určených.
 2. Se směrnicí jsou seznámeni žáci školy vždy na začátku nového školního roku či při jeho novelizaci, a to i v průběhu školního roku. Jejich seznámení s tímto dokumentem bude stvrzeno jejich podpisem do listin k tomu určených a záznamem do třídní knihy.
 3. Tato směrnice je v plném rozsahu platná a v přiměřené míře se vztahuje i na akce pořádané školou. Na základě tohoto školního řádu vyplývá povinnost žáků dbát ústních pokynů nejen pedagogů a pracovníků školy, ale i pracovníků institucí, kteří se podílejí na pořádání jednotlivých akcí, pokud nejsou tyto pokyny v rozporu s obecně platnými normami.
 4. Pokud není stanoveno explicitně v této směrnici, řídí se ředitelka školy, všichni pedagogičtí  a nepedagogičtí pracovníci a žáci školy zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, platnými předpisy z oblasti školství a dalšími obecně platnými normami.

Tento školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2020

Ve Slaném dne 31. 8. 2020

                                                Ing. Jaroslava Cvrčková, ředitelka školy

Dodatek č.1 ke Školnímu řádu SOU Slaný

Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak se ustanovení školního řádu, která jsou s nimi v rozporu, nepoužijí.

Povinnosti žáků

 1. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.
 2. Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání.
 3. Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.

Režim výuky

 1. Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh hodin při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti, s přihlédnutím ke schopnostem a reakcím žáků.
 2. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy:
 3. On-line výukou – pedagogický pracovník pracuje se skupinou žáků v určené době prostřednictvím komunikační platformy nebo žáci pracují individuálně, čas a tempo si volí sami. Časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky.
 4. Off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou, či osobním vyzvedáváním, telefonicky.
 5. Individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků.
 6. Komunikací pedagogů se zákonnými  zástupci žáků.
 7. Zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení.
 8. Informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby.
 9. Pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám
 10. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v odborných předmětech. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.

Hodnocení výsledků vzdělávání

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů.

Je uplatňováno jak formativní hodnocení klasifikačním stupněm, tak slovní hodnocení. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování tohoto celku.

Výsledky vzdělávání jsou dokládány písemnými pracemi žáka, testy, prověrkami, při distanční výuce jsou výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné nebo digitální podobě.

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím

 • Komunikační platformy Bakalář
 • Písemnou korespondencí
 • Telefonicky
 • Osobně

Tento dodatek nabývá účinnosti 30. 9. 2020

Ve Slaném dne 29. 9. 2020

                                                          Ing. Jaroslava Cvrčková, ředitelka školy

Dodatek č.2 ke Školnímu řádu SOU Slaný

Screeningové testování ve škole

 1. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.
 2. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 3. Pokud se žák screeningovému testu nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených opatřením Ministerstva zdravotnictví, která budou v platnosti (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, dodržovat odstup minimálně 1,5 m od ostatních osob.)
 4. Screeningové testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření MZ, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.
 5. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 6. Dále se stanoví povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech společných prostorách školy.
 7. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 8. Škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován a žák/zákonný zástupce je povinen informovat praktického lékaře.
 9. Žák s pozitivním testem se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního RT-PCR testu, nebo po skončení povinné izolace.
 10. V případě, že konfirmační RT-PCR test nepotvrdí infekci, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
 11. V případě, že konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného žáka AG testem, je žák/zákonný zástupce žáka povinen okamžitě informovat školu, o dalším postupu rozhodne KHS.
 12. Pokud je v důsledku mimořádných opatření KHS nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
 13. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem.
 14. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek v průběhu vzdělávání, je takový žák izolován od ostatních osob a je kontaktován zákonný zástupce. Žák není automaticky omluven, zákonný zástupce postupuje podle pravidel školního řádu.

Tento dodatek nabývá účinnosti 1. 9. 2021

Ve Slaném dne 31. 8. 2021

                                                          Ing. Jaroslava Cvrčková, ředitelka školy